Welcome to Kruying2513 blog ยินดีต้อนรับสู่บลอก kruying2513 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต     
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์ข่าว   เวลา  1  ชั่วโมง
************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้

            - 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

2. สาระ/ตัวชี้วัด

           - อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. วัตถุประสงค์

            3.1 เพื่ออ่านออกเสียง ข่าว ที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

            3.2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข่าวได้อย่างสร้างสรรค์

4. องค์ประกอบทักษะชีวิต

            - ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

5. สาระเนื้อหา

            - การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์

6. ภาระงาน/ชิ้นงานที่ควรปรากฏ

            - ผลงานการสรุปข่าวของนักเรียน

7. กิจกรรมการเรียนรู้

            7.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษาข่าว หนังสือพิมพ์ กลุ่มละ 5 คน

            7.2 ตัวแทนกลุ่มอ่านออกเสียงข่าวให้เพื่อนฟังในกลุ่ม

            7.3 นักเรียนในกลุ่มช่วยปรับปรุงแก้ไขการอ่านให้ถูกต้อง

            7.4 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปข่าว

            7.5 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอการอ่านข่าว และสรุปข่าว

            7.6 สนทนาด้วยเทคนิคคำถาม R - C - A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การตัดสินใจในสถานการณ์อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ
                 คำถามเพื่อการสะท้อน (R)
                1. นักเรียนฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
                 คำถามเพื่อการเชื่อมโยง (C)
                 1. ที่ผ่านมานักเรียนสามารถหาข่าวจากแหล่งข่าวใดบ้าง
                 2. ข่าวนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด
                 3. นักเรียนมีวิธีการใดที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวนั้น

                คำถามเพื่อการปรับใช้ (A)
                   1. ในโอกาสต่อไปถ้านักเรียนรับข่าวสารแล้วจะมีวิธีการนำไปสู่การเลือกคิดตัดสินใจในข่าวอย่างไร

8. สื่อการเรียนรู้

             - ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ วิทยุหรืออินเทอร์เน็ต

9. การประเมินผล

            9.1 ตรวจผลงาน

            9.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
            10.1 นำไปจัดกิจกรรม ซ้ำ ๆ เพื่อให้นักเรียนได้คิดริเริ่ม ไตร่ตรอง การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
            10.2 มอบหมายให้นักเรียนศึกษาข่าวสารเป็นประจำ (โครงการรักการอ่าน)

************************

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรม  คืออะไร
...คุณธรรมเป็ฯสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ทำไมต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในสังคมปัจจุบัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต
.....ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น  เช่น  ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  ญีปุ่น  อาหรับ  บาลี  และภาษากลุ่มประเทศเพื่อบ้านหรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจตของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม