Welcome to Kruying2513 blog ยินดีต้อนรับสู่บลอก kruying2513 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน
         วันนี้ได้นำแบบฝึกหัดมาให้ลองทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะ  ลองทำดูแล้วจะเกิดความเข้าใจ  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
Comparison of adjective
Write down the comparative and superlative form of adjective

No
Adjective
Comparative
Superlative
1
tiny


2
great


3
simple


4
angry


5
valuable


6
good


7
thin


8
boring


9
generous


10
bad


11
convenient


12
helpful


13
much


14
modern


15
far


16
important


17
friendly


18
common


19
serious


20
disappointed Complete the sentences with the correct form of the adjectives given in brackets
1. It’s…………………..………(important) victory of his career Now everyone  agrees that he’s………………………(good) soccer   player in the world.
2. This  car is……………………..(fast) the previous model but I think the previous one was……………………..(reliable) I’ve  ever used.
3. Ladda is ……………….……….(cheerful) his sister; actually  she’s……………..……………(cheerful)  person  I  know.
4. My English teacher is ........................... (friendly) than my history teacher.
5. This medicine works ...................... (good) than the one I took last week.
6. Who is the ……………………........ (good) soccer player in the world?
7. She always gets good grades; she must be the ................................... (intelligent) girl in the class.
8. Moscow is ............................................... (far) than London.
9. Which country is ....................................... (big): Mexico or Costa Rica?
10. Aconcagua is the ................................. (high) mountain in South  America.
11. A Ferrari is ....................................... (fast) than a Maserati.
12. Mick Jagger is ....................................... (famous) than Steven Tyler.
13.This exercise was ................................. (easy) than  the  previous one.
14.This flower is…………………….…………… (beautiful) than  that  one.
15.This is the…………………………………… (interesting) book  I  have ever read.
16.He was the …………………………….…………(clever) thief of all.
17.Which is the…………………………………………… (dangerous) animal in the world?
18.It  is  strange  but  often a coke is …………………………..…………….(expensive) than a beer.
19.Who  is  the ………………………….……………..(rich) woman on earth?
20.The weather  this  summer is even …………………………(bad)  than last summer.

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

สวัสดีค่ะ...วันนี้มีแบบทดสอบมาให้เด็ก ๆ            ลองทำดูนะคะ ทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้วในชั่วโมง  ใครทำถูกต้องทุกข้อ  สอบปลายภาคนี้ผ่านแน่นอนค่ะ  เกรด 4 อยู่แค่เอื้อมนะคะ

 

แบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )


1. Rob is the ................... of the ten boys.
     a) good        b) well         c) best         d) better
2. The baby drinks ............... milk than the man.
     a) much        b) many      c) more        d) most
3. Miss Universe is the ..................... beautiful girl.
     a) most         b) more        c) better      d) little
4. Anna has two sons. Nut is ......................, Nop is .................. .
     a) young , old                      b) younger, older
     c) the youngest , the oldest d) most young , most old 
5. In Thailand , April is the ..................... month of the year.
     a) colder            b) coldest        c) hotter           d) hottest
6. Linda's dress is ..................... Nuch’s dress.
     a) more pretty than              b) prettier than           
     c) the most pretty                d) the prettiest
7. The snake is .................. the worm.
     a) shorter than                     b) shortest than          
     c) longer than                      d) longest than
8. He is my ................... friend.
     a) more beautiful     b) better          c) best          d) faster
9. This film is ............... interesting than that one.
     a) very                      b) much          c) most        d) more
10. Art is.................... of all subject.
     a) more easier           b) the easiest  
     c) the most easy        d) easy than

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้   เรื่อง  Modal verbs :  will , would 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
คำชี้แจง 
1. แบบฝึกหัดชุดนี้ ใช้เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
2. นักเรียนสามารถใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ เมื่อนักเรียนมีเวลาว่าง และจะใช้กี่ครั้งก็ได้เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

Part 1  
Direction : Put in will (‘ll)  or  won’t.         
1. Can you wait for me?  I …won’t…………be very long.
2. You don’t need to take an umbrella with you. It…………. rain.
3. If you don’t eat anything now, you………. be hungry later.
4. I’m sorry about what happened yesterday. It………….. happen again.
5. I’ve got some incredible news!  You……………… never believe what happened.
6. Don’t ask Amanda for advice. She……………… know what to do.
7. There’s no more bread. I guess we…………… have to go to the store before we eat.
 8. Jack doesn’t like crowds. I don’t think he …………. come to our party.

Part 2
Direction : Complete the sentences using  will (‘ll) or going to.       
1.    A  :  Why are you turning on the television?
       B  :  I’m going to watch…….. the news.  (I / watch)
2.    A  :  Oh, I just realized that I don’t have any money
      B  :  You don’t? Well, don’t worry. ……………you some. ( I / lend)
3.    A  :  I have a headache.     
B  :  You do? Wait a second and…………an aspirin for you. ( I / get)
4.    A  :  Why are you filling that bucket with water?
      B  :  ……………………..the car ( I / wash)
5.    A  :  I’ve decided to paint this room.
      B  :  Oh, really? What color………………..it? ( you / paint)
6.    A  :  Where are you going? Are you going shopping?
      B  :  Yes, ……………………….. something for dinner. ( I / buy)
7.    A  :  I don’t know how to use this camera.
      B  :  It’s easy. …………………you. ( I / show)
8.    A  :  Did you mail that letter for me?
      B  :  Oh, I’m sorry. I completely forgot. ……………….it now.
             ( I / do)
9.    A  :  Has Dan decided what to do when he finishes high school?
      B  :  Oh, yes, Everything is planned. ………….a few months off
             ( he / take) and then …….. classes at the community college.
             (he /start)
         
Part 3
Direction :  These sentences are about things that often happened in the past.
Complete the sentences using would + one of these verbs:                         
 forget            shake             share           walk
  1.  Whenever Arthur got angry, he…would walk……… out of the room.
 2.  I used to live next to the railroad tracks. Whenever a train went by,the house………..………..  .
 3. You could never rely on Joe. It didn’t matter how many times you reminded him to do
    something, he……………… always………………….  .
 4. Brandi was always very generous. She didn’t have much, but she …………what she had with  
     everyone else.
                             ----------------------------------------------

การใช้  Will /  to  be  going  to

โดยความหมายของ going to กับ will แล้วนั้นหมายถึง "จะ" แล้วเราจะใช้คำไหนเมื่อไหร่ล่ะ ?
will
- การตัดสินใจฉับพลัน                        I will find something eat.
- ใช้กับ I think                                     I think I'll go now.
- สัญญา                                               I'll phone you this night.
- การร้องขอ                                         Will you turn off your radio ?
- ความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต        His wife is pregnant, he will be a father.going to
- ความตั้งใจว่าจะทำ หรือเป็นแผนที่จะทำ

            He's going to study aboard.
- การทำนายเกี่ยวกับอนาคตใช้มีมูลจากข้อเท็จจริงปัจจุบัน   

         It's going to rain; the sky's very dark.

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)
บรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam

Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
Capital : Bandar Seri Begawan
Language(s) : Malay, English
Currency : B$ (Brunei Dollar)
Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: www.mfa.gov.bn

ราชอาณาจักรกัมพูชา Cambodia

Head of State : His Majesty King Norodom Sihamoni
Head of Government : Prime Minister Hun Sen
Capital : Phnom Penh
Language : Khmer
Currency : Riel Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation of Cambodia Website:
www.mfaic.gov.kh


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia
Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono
Capital : Jakarta
Language : Indonesian
Currency : Rupiah
Department of Foreign Affairs of Indonesia Website:
www.deplu.go.id
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao PDR
Headof State : President Choummaly Sayasone
Head of Government : Prime Minister Bouasone Bouphavanh
Capital : Vientiane
Language : Lao
Currency : Kip
Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website:
www.mofa.gov.la
มาเลเซีย Malaysia
Head of Government : The Honourable Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Capital : Kuala Lumpur
Language(s) : Malay, English, Chinese, Tamil
Currency : Ringgit
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Website:
www.kln.gov.myASEAN-Malaysia National Secretariat Website: www.kln.gov.my/myasean
สหภาพหม่า Myanmar
Head of State : Senior General Than Shwe
Head of Government : Prime Minister General Thein Sein
Capital : Nay Pyi Taw
Language : Myanmar
Currency : Kyat
Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Website:
www.mofa.gov.mm
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Philippine
Head of State : President Benigno S. Aquino III
Capital : Manila
Language(s) : Filipino, English, Spanish
Currency : Peso
Department of Foreign Affairs of the Philippines Website:
www.dfa.gov.ph

สาธารณรัฐสิงคโปร์ Singapore
Head of State : President S R Nathan
Head of Government : Prime Minister Lee Hsien Loong
Capital : Singapore
Language(s) : English, Malay, Mandarin, Tamil
Currency : S$ (Singapore Dollar)
Ministry of Foreign Affairs of Singapore Website:
www.mfa.gov.sg
ราชอาณาจักรไทย Thailand
Head of State : His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Head of Government : Prime Minister Abhisit Vejjajiva
Capital : Bangkok
Language : Thai
Currency : Baht
Ministry of Foreign Affairs of Thailand Website:
www.mfa.go.th
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Viet Nam
Head of State : President Nguyen Minh Triet
Head of Government : Prime Minister Nguyen Tan Dung
Capital : Ha Noi
Language : Vietnamese
Currency : Dong
Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam Website:
www.mofa.gov.vn