Welcome to Kruying2513 blog ยินดีต้อนรับสู่บลอก kruying2513 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555


การใช้  Will /  to  be  going  to

โดยความหมายของ going to กับ will แล้วนั้นหมายถึง "จะ" แล้วเราจะใช้คำไหนเมื่อไหร่ล่ะ ?
will
- การตัดสินใจฉับพลัน                        I will find something eat.
- ใช้กับ I think                                     I think I'll go now.
- สัญญา                                               I'll phone you this night.
- การร้องขอ                                         Will you turn off your radio ?
- ความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต        His wife is pregnant, he will be a father.going to
- ความตั้งใจว่าจะทำ หรือเป็นแผนที่จะทำ

            He's going to study aboard.
- การทำนายเกี่ยวกับอนาคตใช้มีมูลจากข้อเท็จจริงปัจจุบัน   

         It's going to rain; the sky's very dark.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น